Політика конфіденційності та повернення

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У БАЗАХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «gasanova.ua»

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ОБСЯГ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Визначення термінів:
база персональних даних - поіменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
відповідальна особа - певна особа, яка відповідно до законодавства організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх обробки;
власник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, затверджує мету обробки персональних даних у цій базі, встановлює склад цих даних та порядок їхньої обробки, якщо інше не встановлено законом;

Державний реєстр баз персональних даних є єдиною державною інформаційною системою збирання, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;
загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, довідники, інші систематичні збірники публічної інформації, що містять персональні дані, що розміщуються та оприлюднюються за згодою суб'єкта персональних даних.

Соціальні мережі та Інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишає свої персональні дані, не вважаються публічними джерелами персональних даних (за винятком випадків, коли суб’єкт персональних даних прямо вказує, що персональні дані розміщуються з метою їх вільного поширення та використання);
згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документально підтверджене добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до заявленої мети їх обробки;
знеособлення персональних даних - вилучення інформації, яка дозволяє ідентифікувати особу;
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, що вчиняються повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення інформації про фізичну особу;
персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
розпорядник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право на обробку цих даних.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, не уповноважена власником та/або розпорядником бази персональних даних на проведення робіт технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;
суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;
третя особа - будь-яка особа, крім суб’єкта персональних даних, власника або розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій власник або розпорядник бази персональних даних передає персональні дані відповідно до закону;
спеціальні категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні чи ідеологічні переконання, членство в політичних партіях і профспілках, а також дані, пов'язані зі здоров'ям або статевим життям.

1.2. Цей Регламент є обов’язковим для застосування відповідальною особою та працівниками продавця, які безпосередньо обробляють та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків.

2. ПЕРЕЛІК БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Продавець є власником наступних баз персональних даних:
база персональних даних контрагентів (замовників, клієнтів).

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та ведення даних контрагентів відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, здійснення/отримання та проведення розрахунків за придбання товарів/послуг відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .

4. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним бажанням фізичної особи надати дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до заявленої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана в таких формах:
паперовий документ із зазначенням реквізитів, що дозволяють ідентифікувати цей документ та особу;
електронний документ, який повинен містити необхідні реквізити для ідентифікації цього документа та фізичної особи. Добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.
Позначка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, обробленому в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким надаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Забороняється обробка персональних даних про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях і профспілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи сексуальної приналежності (спеціальні категорії даних).

5. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Бази персональних даних, зазначені в розділі 2 цього Положення, знаходяться за адресою продавця.

6. УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

6.1. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних визначається умовами надання згоди суб’єкта персональних даних власнику бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх виконати.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, подає запит на доступ (далі – запит) до персональних даних власнику бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місцезнаходження) та реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);
найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка посвідчує запит; підтвердження відповідності змісту запиту повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);
прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати особу, щодо якої подається запит;
відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, відомості про власника або розпорядника цієї бази;
перелік запитуваних персональних даних;
мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту для його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
У цей строк власник бази персональних даних повідомляє особу, яка подає запит, про те, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не надаються, із зазначенням причини, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не встановлено законом.

6.6. Усі працівники власника бази персональних даних зобов’язані дотримуватись вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації про рахунки в цінних паперах та обороти цінних паперів.

6.7. Відкладений доступ до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дати отримання запиту. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочку надсилається третій особі, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочку вказується:
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
дата відправлення повідомлення;
причина затримки;
строк, протягом якого запит буде задоволено.

6.10. Відмова в доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено законом.

6.11. У повідомленні про відмову вказується:
прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
дата відправлення повідомлення;
причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочку або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить захист персональних даних, або до суду.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Власник бази персональних даних має систему, програмно-технічні та комунікаційні засоби, що запобігають втраті, викраденню, несанкціонованому знищенню, спотворенню, фальсифікації, копіюванню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу щодо захисту персональних даних під час їх обробки відповідно до законодавства. Відповідальна особа визначається наказом власника бази персональних даних.
Обов’язки особи, яка відповідає за організацію роботи із захисту персональних даних під час їх обробки, зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа повинна:

знати законодавство України у сфері захисту персональних даних;
розробити процедури доступу до персональних даних працівників відповідно до їх професійних чи службових чи трудових обов’язків;
забезпечити дотримання працівниками власника бази персональних даних вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регламентують діяльність власника бази персональних даних щодо обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних;
розробити порядок здійснення внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регламентують діяльність власника бази персональних даних щодо обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, має містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
повідомляти власника бази персональних даних про факти порушення працівниками вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регламентують діяльність власника бази персональних даних щодо обробки та захисту персональних даних у базі персональних даних не пізніше одного робочого дня з дня виявлення таких порушень;
забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку його персональних даних та повідомлення зазначеного суб’єкта про його права.

7.4. Для виконання своїх обов'язків відповідальна особа має право:

отримувати необхідні документи, у тому числі накази та інші розпорядчі документи власника бази персональних даних, пов’язані з обробкою персональних даних;
робити копії отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних мережах та автономних комп’ютерних системах;
брати участь в обговоренні обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних під час їх обробки;
подавати пропозиції щодо вдосконалення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків в обробці персональних даних;
отримувати роз’яснення щодо обробки персональних даних;

Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо обробляють та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішньої документації щодо обробки та захисту. персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, які мають доступ до персональних даних, у тому числі ті, які їх обробляють, зобов’язані у будь-який спосіб не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків. Такий обов’язок діє після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, передбачених законом.

7.7. Особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі ті, хто їх обробляє, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних», несуть відповідальність згідно із законодавством України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої вони зберігаються, але в будь-якому випадку не більше терміну зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

знати місцезнаходження бази персональних даних, в якій містяться його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення на отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім якщо інше не передбачено законом;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, у тому числі відомості про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст своїх персональних даних, які зберігаються;
пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування під час виконання повноважень, визначених законом;
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення ваших персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
на захист своїх персональних даних від неправомірної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження внаслідок умисного приховування, ненадання або несвоєчасного їх надання, а також на захист від надання інформації, яка є недостовірною або ганьбить честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
звертатися за захистом своїх прав на персональні дані до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить захист персональних даних;
застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Суб’єкт персональних даних має право отримувати будь-яку інформацію про себе від будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних із персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до персональних даних є вільним.

9.3. Запит на доступ (далі - запит) до персональних даних суб'єкт персональних даних подає власнику бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місцезнаходження) та реквізити документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних;
інша інформація, що дозволяє ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, відомості про власника або розпорядника цієї бази;
перелік запитуваних персональних даних.

9.4. Строк вивчення запиту для його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. У цей строк власник бази персональних даних повідомляє суб’єкта персональних даних про те, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не надаються, із зазначенням причини, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не встановлено законом.

10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».
x

x